فرصت شبکه (AVAX)

لینک های مورد نیاز :

https://chainlist.org/chain/43114

https://unieths.io

متن inscribe :

هر کدام جداگانه هست

{“p”:”asc-20″,”op”:”deploy”,”tick”:”Avay”,”max”:”21000000″, “lim”: “1000”}

{“p”:”asc-20″,”op”:”deploy”,”tick”:”avts”,”max”:”2100000000000″,”lim”:”100000000″}

{“p”:”asc-20″,”op”:”deploy”,”tick”:”pepe”,”max”:”21000000″,”lim”:”1000″}

{“p”:”asc-20″,”op”:”mint”,”tick”:”aval”,”amt”:”100000000″}

موفق و پر سود باشید

دیدگاه‌ها ۰